2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Subjects
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1.- CREIXEMENT ECONÒMIC: VARIABLES RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI D’UNA ECONOMIA 1.1. El creixement econòmic: aproximacions teòriques.
1.2. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.3. Els indicadors de l’activitat econòmica i de la distribució de la renda.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: creixement, crisi i reptes actuals de l’economia espanyola
TEMA 2. EL MERCAT DE TREBALL 2.1. La mesura de l’atur. Conceptes bàsics
2.2. Tipologies de l’atur
2.3. Interpretacions teòriques de l’atur
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Evolució i característiques del mercat de treball a l’economia espanyola
TEMA 3. EL SECTOR PÚBLIC 3.1. La funció del Sector Públic en les economies modernes
3.2. Ingressos públics i sistema fiscal
3.3. La despesa pública i l’Estat del Benestar
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: el dèficit públic i les seves implicacions
TEMA 4. EL SECTOR EXTERIOR 4.1 Capacitat i necessitat de finançament d’una economia oberta
4.2 La Balança de Pagament: balances i equilibri exterior
4.3 Intercanvis amb l’exterior: indicadors
4.4 Fonts estadístiques
4.5 Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i comparativa amb altres economies
TEMA 5 . EL SECTOR AGRARI 5.1 El procés de transformació del sector agrari: de l’agricultura de subsistència a l’agricultura subsidiada
5.2. Principals característiques de l’agricultura espanyola
5.3. Els reptes actuals de l’agricultura
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: Globalització i sobirània alimentària
TEMA 6. EL SECTOR INDUSTRIAL 6.1 Característiques del sector industrial i energètic
6.2 Evolució del sector industrial i energètic
6.3 Especialització i condicionants futurs
6.4 Fonts estadístiques
6.5 Cas aplicat: Una aproximació subsectorial i la seva evolució
TEMA 7. EL SECTOR SERVEIS 7.1 Característiques del sector terciari
7.2 Evolució del sector serveis
7.3 Especialització i tendències futures
7.4 Fonts estadístiques
7.5 Cas aplicat: Una perspectiva subsectorial i les seves característiques
TEMA 8. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 8.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
8.2. Els coeficients tècnics
8.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
8.4. Fonts estadístiques
8.5. Estudi de cas: la Taula Input-ouput de l’economia espanyola