2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
B1
C3
Es realitzaran 3 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 5% de la nota final. 15%
Proves mixtes
A3
B1
C4
Dues proves:
1. A meitats de curs (15% nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
2. A la primera convocatòria oficial (70% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
85%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs.

Segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: primera part amb preguntes curtes o tipus test (valoració del 30-40% de la nota final) i una segona part de problemes similars als de les pràctiques de classe (60-70% de la nota final). No es tindran en compte les puntuacions obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada.