2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Economía (2009)
 Asignaturas
  CIUDADANÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas de desarrollo
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls.
Es requerirà un mínim de 3 punts en la qualificació de cada mòdul per a fer la mitjana de la qualificació final.
Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final.
100%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.