2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la interacció estratègica.
 A2 Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.
 A5 Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el paper de les institucions econòmiques públiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric