2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  PUBLIC ECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
B2
Realització d'una o dues pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura. Els continguts, metodologia i terminis son indicats pel professor 15%
Mixed tests
A4
B2
Examen parcial que es realitza el mes de novembre.
Inclourà preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test (70%) així com resolució de problemes (30%)
30%
Mixed tests
A4
B2
Examen final que es realitza en la data oficial de 1a convocatòria.
Inclourà preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test (70%) així com resolució de problemes (30%)
50%
Others  

Assistència al Simposi d'Economia i realització d'una prova objectiva

5%
 
Other comments and second call

En 2a convocatòria l'examen (teòric i pràctic) que avalúa el 100% de la nota