2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ECONOMETRIA I Codi 16224114
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
DÍAZ SERRANO, LUIS
Adreça electrònica luis.diaz@urv.cat
Professors/es
DÍAZ SERRANO, LUIS
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent. 

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques. 

  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent, però en cas de no poder garantir la presencialitat, les proves podrien ser online.

  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

Aquest curs constitueix una introducció a la modelització economètrica de problemes d'interès econòmic. El curs pretén proporcionar coneixements bàsics sobre el model de regressió lineal múltiple, amb especial èmfasi en la interpretació estadística i econòmica dels resultats obtinguts en aquest tipus de models. A l'acabar el curs el / la alumne / a haurà d'estar plenament familiaritzat / a amb els mitjans informàtics que es requereixen per obtenir aquests resultats i amb els conceptes fonamentals de distribució mostral, esperança condicional, estimador versus estimació, inferència estadística, mínims quadrats ordinaris i procés generador de les dades. Amb l'aplicació de el model de regressió lineal múltiple a exemples il·lustratius els / les alumnes / as aprendran a estimar la magnitud de les relacions econòmiques i a contrastar hipòtesis al voltant de el comportament dels agents.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent