2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció 1.1. Introducció
1.2. Model de regressió lineal simple
Tema 2. Model de regressió lineal multiple. 2.1. Esperança condicional i model de regressió lineal.
2.2. Estimació per Mínims Quadrats Ordinaris.
2.3. Propietats de l‘estimador MQO.
2.4. Inferència en el Model de Regressió Lineal Estàndard.
2.5. Avaluació del model: bondat de l'ajust, significació conjunta i predicció.
Tema 3. Restriccions lineals, forma funcional i variables fictícies. 3.1. Restriccions lineals.
3.1.1 Contrastos de canvi estructural i estabilitat en el model.
3.2. Formes funcionals alternatives.
3.2.1 Models intrínsecament lineals.
3.2.2 Funcions no lineals de les variables explicatives: transformacions polinòmiques i logarítmiques.
3.2.3 Contrastos sobre la forma funcional.
3.3. Models amb variables explicatives "fictícies".
3.3.1 Interpretació dels coeficients.
3.3.2 Interaccions entre variables discretes i / o contínues.
3.3.3 Regressió per trams.
Tema 4. Problemes amb les dades i errors d'especificació. Perturbacions no esfèriques 4.1. Observacions influents i Normalitat.
4.2. Multicolinealitat.
4.3. Omissió (Inclusió) de regressors (ir) rellevants.
4.4. Endogeneïtat.
4.5 Perturbacions no esfèriques: Heterocedasticitat i autocorrelació