2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Economia
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A2
A6
A8
B3
Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de varis exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 70%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A6
A8
B3
Aquestes proves formen part de l'avaluació continuada i es duran a terme al finalitzar cada tema. Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a la resolució dels problemes analitzats. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A l'estudiant que ha seguit l'avaluació continuada se li guarden per a segona convocatòria les notes de les proves objectives de tipus test, i només haurà de fer la prova pràctica (70%).

L'estudiant que no segueixi l'avaluació continuada, tant a la primera com a la segona convocatòria haurà de fer un examen 100%.