2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Economía (2009)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A2
A6
A8
B3
Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de preguntes conceptuals i exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercicis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 70%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
A6
A8
B3
Aquestes proves formen part de l'avaluació continuada i es duran a terme dues com a minim.Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a la resolució dels problemes analitzats. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segona convocatoria: Prova amb un pes del 100%.