2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
A6
A8
B3
Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de preguntes conceptuals i exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercicis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 70%
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
Aquestes proves formen part de l'avaluació continuada i es duran a terme dues com a minim.Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a la resolució dels problemes analitzats. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatoria: Prova amb un pes del 100%.