2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.
Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i espacial de l’activitat econòmica).
Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric