2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: INTRODUCCIÓ
1.1. Naturalesa de les dades per l'anàlisi econòmica
1.2. Regressió múltiple
1.3. Estimació màxim versemblant

TEMA 2: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE NOMINAL. 2.1. Model Logit Multinomial
2.2. Interpretació dels paràmetres
2.3. Bondat de l'ajust
2.4. Model Logit Condicional
2.5. Interpretació dels paràmetres
2.6. Axioma d'independència d'alternatives irrellevants

TEMA 3: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE ORDINAL 3.1. Model Multinomial Ordenat
3.2. Model Logit Ordenat en Rangs
3.3. Model Probit per dades en intervals
TEMA 4: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE CARDINAL 4.1. Models basats en la distribució de Poisson
4.2. Models basats en la distribució Binomial Negativa
4.3. Models modificats en el cero
TEMA 5: MODELS PER VARIABLES DEPENDENTS LIMITADES 5.1. Censura i mostres seleccionades
5.2. Models de regressió truncats
5.3. Models de regressió censurats