2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A3
22 33 55
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
C2
23 33 56
Resolució de problemes, exercicis
A3
B1
2 4 6
Presentacions / exposicions
B1
C4
6 18 24
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A3
C2
3 0 3
Proves pràctiques
A3
C2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat