2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B1
C2
C4
L’alumne haurà d’entregar i exposar un treball en el que s’ampliïn alguns dels resultats teòrics i/o pràctics presentats durant el curs. 17%
Proves pràctiques
A2
A3
C2
L’examen final. Aquesta prova tindrà lloc durant el període d’exàmens, una vegada acabada la docència de l’assignatura. La prova consistirà en diversos exercicis similars a les practiques realitzades durant el curs acadèmic. 55%
Proves objectives de tipus test
A2
A3
C2
Preguntes tipo test a resoldre utilitzant un conjunt de dades i el programa economètric GRETL. Es realitzaran 4 proves d’aquest tipus (un després de cada tema). Cadascuna contarà un 7%. 28%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació a la segona convocatòria es basarà en una prova pràctica similar a la realitzada a la primera convocatòria. La nota del treball i de les proves parcials es guardaran (amb el mateix percentatge que a la primera convocatòria) sempre que milloren la nota de la prova pràctica realitzada a la segona convocatòria