2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
B1
C2
C4
L’alumne haurà d’entregar i exposar un treball en el que s’ampliïn alguns dels resultats teòrics i/o pràctics presentats durant el curs. 17%
Practical tests
A2
A3
C2
L’examen final. Aquesta prova tindrà lloc durant el període d’exàmens, una vegada acabada la docència de l’assignatura. La prova consistirà en diversos exercicis similars a les practiques realitzades durant el curs acadèmic. 55%
Multiple-choice objective tests
A2
A3
C2
Preguntes tipo test a resoldre utilitzant un conjunt de dades i el programa economètric GRETL. Es realitzaran 4 proves d’aquest tipus (un després de cada tema). Cadascuna contarà un 7%. 28%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació a la segona convocatòria es basarà en una prova pràctica similar a la realitzada a la primera convocatòria. La nota del treball i de les proves parcials es guardaran (amb el mateix percentatge que a la primera convocatòria) sempre que milloren la nota de la prova pràctica realitzada a la segona convocatòria