2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i reconeixement comptable.
Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en l'elaboració dels estats financers.
Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de l'actiu i passiu considerats.
Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric