2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i reconeixement comptable.
Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en l'elaboració dels estats financers.
Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de l'actiu i passiu considerats.
Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.