2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1. La comptabilitat: Concepte i objectius
2. Divisió de la comptabilitat d’empresa
3. Usuaris de la informació comptable
4. La comptabilitat financera
5. Qüestions pràctiques
TEMA 2. EL PATRIMONI I EL MÈTODE COMPTABLE 1. El patrimoni de l’empresa
1.1. Concepte
1.2. Elements patrimonials
1.3. Masses patrimonials
1.4. El balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial
1.5. Casos pràctics
2. Els instruments de representació comptable
2.1 El compte com instrument de representació comptable
2.1.1 Concepte i estructura del compte
2.1.2 Terminologia del compte
2.1.3 Convenis de càrrec i abonament
2.1.4 Casos pràctics
2.2 Els llibres de comptabilitat com instrument formal de representació comptable
3. El mètode comptable
3.1 Captació de dades
3.2 Mesura i valoració
3.3 Registre comptable
3.4 Agregació en estats comptables
TEMA 3. El CICLE COMPTABLE 1. Concepte i fases del cicle comptable
2. Fase inicial o d’obertura
3. Fase de desenvolupament
4. Fase de conclusió o tancament
4.1 Regularització
4.2 Determinació del resultat
4.3 Assentament de tancament
5. Cas pràctic del cicle comptable
TEMA 4. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT 1. La regulació de la comptabilitat a Espanya
2. El Pla General de Comptabilitat: Estructura i funcionament
3. El Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat
4. Casos pràctics
TEMA 5. EXISTENCIAS 1. Concepte i classificació de les existències
2. Valoració de les existències
3. Procediment especulatiu amb desdoblament de compres i vendes: Regularització
4. Deteriorament de valor de les existències
5. Comptabilitat de l’IVA
6. Casos pràctics
TEMA 6. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS: COMPTES A COBRAR I A PAGAR 1. Concepte i classificació de les comptes a cobrar
2. Valoració dels comptes a cobrar
3. Clients i bestretes de clients
4. Efectes comercials a cobrar
4.1. Efectes comercials en gestió de cobrament
4.2. Efectes comercials descomptats
4.3. Efectes comercials impagats
5. Clients de dubtós cobraments i correccions de valors
6. Deutors diversos
7. Concepte i classificació de les comptes a pagar
8. Proveïdors i bestretes de proveïdors
9. Creditors diversos
10. Comptes relacionats amb el personal de l’empresa
11. Comptes relacionats amb l’Administració
12. Casos pràctics
TEMA 7. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIARIES 1. Immobilitzat material
1.2 Concepte i classificació
1.3 Normes de registre i valoració
1.4 Operacions comptables del immobilitzat material:
1.4.1 Adquisicions a subministradors aliens
1.4.2 Adquisicions per producció pròpia
1.4.3 Adquisicions per permuta
1.4.4 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.4.5 Baixes en inventari
1.4.6 Ampliacions i millores
1.4.7 Vendes de immobilitzat material
1.5 Casos pràctics
2. Inversions immobiliàries
2.1 Concepte i classes
2.2 Valoració i comptabilització
2.3 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
2.4 Casos pràctics
TEMA 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1 Concepte i classes
1.2 Normes de registre i valoració
1.3 Despeses de investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4 Fons de comerç
1.5 Drets de traspàs
1.6 Aplicacions informàtiques
1.7 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.8 Casos pràctics
TEMA 9. INGRESSOS I DESPESES: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 1. Ingressos
1.1 Concepte i valoració
1.2 Comptes de vendes de ingressos
2. Despeses
2.1 Concepte i valoració
2.2 Comptes de compres i despeses
3. Periodificació d’ingressos i despeses
4. Determinació del resultat
5. Casos pràctics