2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1. La comptabilitat: Concepte i objectius
2. Divisió de la comptabilitat d’empresa
3. Usuaris de la informació comptable
4. La comptabilitat financera
TEMA 2. EL PATRIMONI I EL MÈTODE COMPTABLE 1. El patrimoni de l’empresa
1.1. Concepte
1.2. Elements patrimonials i masses patrimonials
1.3. El balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial
2. Els instruments de representació comptable
2.1 El compte com instrument de representació comptable
2.1.1 Concepte i estructura del compte
2.1.2 Terminologia del compte
2.1.3 Convenis de càrrec i abonament
2.2 Els llibres de comptabilitat com instrument formal de representació comptable
3. El mètode comptable: La partida doble
TEMA 3. El CICLE COMPTABLE 1. Concepte i fases del cicle comptable
2. Fase inicial o d’obertura
3. Fase de desenvolupament
4. Fase de conclusió o tancament
4.1 Regularització
4.2 Determinació del resultat
4.3 Assentament de tancament
5. Elaboració de Comptes Anuals
6. Cicle Fiscal: IVA, retencions i societats
TEMA 4. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT 1. La regulació de la comptabilitat a Espanya
2. El Pla General de Comptabilitat
2.1. Primera part: objectiu, requisits, hipòtesis bàsiques, principis i normes de reconeixement
2.2. Segona part: Normes de valoració
2.3. Tercera Part: Normes d’elaboració de comptes anuals
2.4. Quarta part: pla de comptes
2.5. Cinquena part: definicions i relacions comptables

TEMA 5. EXISTÈNCIES 1. Concepte i classificació de les existències
2. Valoració de les existències
3. Procediment especulatiu
3.1. Desdoblament de compres i vendes
3.2. Regularització
4. Procediment administratiu
5. Deteriorament de valor de les existències
6. Normativa de facturació: aspectes formals de les factures
TEMA 6. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS 1. Concepte i classificació de les comptes a cobrar
2. Valoració dels comptes a cobrar
3. Clients i bestretes de clients
4. Gestió de cobraments
4.1. Remeses bancaris
4.2. Efectes comercials: emissió i descompte
4.3. Altres
5. Clients de dubtós cobraments i correccions de valors
5.1. Estimació global
5.2. Estimació individual
6. Proveïdors i bestretes de proveïdors
TEMA 7. INGRESSOS I DESPESES: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 1. Ingressos
1.1 Concepte i valoració
1.2 Comptes de vendes d'ingressos
1.3. Subvencions d’explotació
2. Despeses
2.1. Concepte i valoració
2.2. Comptes de compres i despeses
2.3. Provisions per garanties de vendes
2.4. Despeses de personal
2.5. Despeses amb Creditors varis
2.6. Comptes amb Administracions públiques
3. Periodificació d’ingressos i despeses
4. Determinació del resultat