2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  INTRODUCTION TO ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective short-answer tests
A2
B1
C4
Es realitzaran dues proves al llarg del curs. La segona tindrà un major pes específic perquè al ser coneixements acumulatius engloba també els continguts anteriors. 10% Primera prova

25% Segona prova
Practical tests
A2
B1
C4
En data oficial es realitzarà l'última prova que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic complert. Englobarà els coneixements de tota l'assignatura. 60%
Oral tests
A2
B1
C4
Al llarg del curs, durant les sessions magistrals, el professor plantejarà diferents qüestions que hauran de respondre oralment els estudiants. 5%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria únicament es mantindrà la qualificació obtinguda a la prova oral.
El 95% restant s'avaluarà en una prova global, donat que els coneixements en aquesta assignatura són coneixements acumulatius.