2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B1
C4
Es realitzaran dues proves al llarg del curs. La segona tindrà un major pes específic perquè al ser coneixements acumulatius engloba també els continguts anteriors. 10% Primera prova

25% Segona prova
Proves pràctiques
A2
B1
C4
En data oficial es realitzarà l'última prova que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic complert. Englobarà els coneixements de tota l'assignatura. 60%
Proves orals
A2
B1
C4
Al llarg del curs, durant les sessions magistrals, el professor plantejarà diferents qüestions que hauran de respondre oralment els estudiants. 5%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria únicament es mantindrà la qualificació obtinguda a la prova oral.
El 95% restant s'avaluarà en una prova global, donat que els coneixements en aquesta assignatura són coneixements acumulatius.