2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
   Contents
Topic Sub-topic
1. Money and financial assets 1.1. Els problemes macroeconòmics
1.2. Les principals variables macroeconòmiques
1.3. Els cicles econòmics, el creixement i la qualitat de vida
2. Central bank 2.1. Els components de la demanda agregada
2.2. El model renda-despesa
2.3. L'equilibri en el mercat de béns i serveis, i la funció IS
3. Business cycle, employment, and unemployment 3.1. Les funcions del diner i la demanda de diner
3.2. El sistema bancari, la creació de diner, els bancs centrals i l'oferta monetària
3.3. L'equilibri en el sector monetari i la funció LM
4. The government and the economy 4.1. L'equilibri simultani en el mercat de béns i en el mercat monetari
4.2. L'eficàcia de les polítiques fiscals
4.3. L'eficàcia de les polítiques monetàries
TEMA 5. El model Demanda Agregada - Oferta Agregada 5.1. La relació entre demanda i producció agregades, i el nivell de preus
5.2. L'equilibri DA-OA i les polítiques macroeconòmiques
5.3. El mercat de treball, l'atur i la inflació (corba de Phillips)
TEMA 6. Les economies obertes 6.1. El comerç exterior i la balança de pagaments
6.2. El mercat de divises i els tipus de canvi
6.3. La integració econòmica i monetària
TEMA 7. El creixement econòmic a llarg termini 7.1. Els factors de creixement econòmic a llarg termini
7.2. Per què hi ha països que creixen més que d'altres?
7.3. Pot ser sostenible el creixement econòmic?