2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas mixtas
A2
B1
C3
C4
A la primera convocatòria oficial (60% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. 60%
Pruebas prácticas
A2
B1
C2
C3
C4
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 20% de la nota final. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs. Las pràctiques a través de TIC en aules informàtiques hauran de penjar-se al moodle al cap d'una setmana per poder fer les proves pràctiques i mixta.

Segona convocatòria:
L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. L'ús de la calculadora i/o del software informàtic és un dels objectius de l'assignatura. Per això a l'examen es permeten les calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades. Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que li suposaria a l'alumne l'expulsió de l'aula.