2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  COMMERCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Multiple-choice objective tests
A2
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
Cada resposta errònia resta un 25%.
50%
Practical tests
A2
A7
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadascuna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat. 50%
Others  
 
Other comments and second call

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut un mínim 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10