2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o questions relacionades amb cada bloc.
El percentage de la qualificació es 20%, 10% i 10%, respectivament.
45%
Proves mixtes
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 55%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.