2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STATISTICS II
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) STATISTICS II Code 16234104
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economics
Coordinator
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
E-mail alejandro.perez@urv.cat
Lecturers
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distancia (mitjançant bibliografia on-line i material penjat al Moodle) i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.

Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia.

Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es mantindrà presencial mentre sigui possible, en altre cas es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics (emails, chats, etc...).

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
Distribucions de probabilitat i inferència estadística
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.