2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
Examen parcial que pot ser tipus preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts).
20% nota final de l'assignatura
Proves de desenvolupament
A2
B1
C3
C4
L'examen final de l'assignatura consta de dues parts:
Primera: preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts). (30-40% de la nota de l'examen)
Segona: resolució de problemes (60-70% de la nota de l'examen). (amb formulari de màxim 2 fulls).
70% nota final de l'assignatura
Altres  

Prova pràctica o examen. A l'inici de curs el professor responsable del grup explicarà en que consistirà en aquell grup aquesta prova pràctica o examen.

10% nota final de l'assignatura
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'ús de la calculadora i/o del software informàtic és un dels objectius de l'assignatura. Per això a l'examen es permeten les calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades. Així mateix queden totalment prohibits a l'aula lús de telèfons i altres dispositius mòbils que li suposaria a l'alumne l'expulsió de l'aula.

L'alumne també podrà dur a l'examen les taules de la Gaussiana i relacionades. A la segona part de l'examen, a la part de problemes es podrà durtambé un formulari limitat a 2 fulls.

La segona convocatòria és igual a la prova de desenvolupament però la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura.