2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies de negoci i corporatives.
Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.
 A7 Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen solucions adequades a la seva realitat competitiva.
És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions estratègiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Accepta i compleix les normes del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa