2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i del professor. Detectar els coneixements previs dels estudiants. Descobrir els interessos i motivacions dels alumnes. Transmetre els objectius que es persegueixen. Detallar els continguts de l’assignatura. Explicar la metodologia de treball que es seguirà. Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Transmissió de manera expositiva de coneixements, mitjançant l’explicació dels continguts dels diferents temes pel professor, però amb la participació activa dels estudiants.
Resolució de problemes, exercicis Activitats per a relacionar i consolidar coneixements, amb una perspectiva fonamentalment d’actuació professional. Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema, exercici o cas pràctic relacionat amb la temàtica de l’assignatura. Aquestes activitats es realitzaran tant a l’aula com mitjançant el Campus Virtual de la URV (Moodle).
Pràctiques a través de TIC Realitrzació de dues activitats en equip mitjançant les TIC.
Atenció personalitzada Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.