2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura i del professor. Detectar els coneixements previs dels estudiants. Descobrir els interessos i motivacions dels alumnes. Transmetre els objectius que es persegueixen. Detallar els continguts de l’assignatura. Explicar la metodologia de treball que es seguirà. Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Activitats per a relacionar i consolidar coneixements, amb una perspectiva fonamentalment d’actuació professional. Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema, exercici, cas pràctic..., relacionat amb la temàtica de l’assignatura
Lectura de documentación escrita / gráfica elaborada Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics.
Resolución de problemas/ejercicios Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Sesión magistral Exposició per part del professorat dels continguts de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Atención personalizada Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.