2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas a través de TIC
A2
A5
B2
B5
C4
Realització en equip de dues activitats relacionades amb els continguts de l'assignatura mitjançant la utilització de les TIC. 30%
Pruebas objetivas de tipo test
A4
Controls tipus test que es realitzaran al llarg del curs. 10%
Pruebas objetivas de tipo test
A4
Part teòrica de l'examen, tipus test. 30%
Pruebas prácticas
B2
Part pràctica de l'examen, resolució de casos pràctics. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de la qualificacions obtingudes en les quatre parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 30%) i en els controls o proves parcials (que ponderen un 10%).