2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A4
A7
B2
B5
C4

Exposició a l'aula, en equip, d'un tema elaborat pels estudiants.
20%
Pruebas de desarrollo
A4
A7
B2
B5
C4

Reflexions en equip, en base a les preguntes proposades, sobre les exposicions dels temes elaborats pels diferents equips.
20%
Pruebas objetivas de tipo test
A4
A7

Part teòrica de la prova integral (examen final), consistent en una prova tipus test.
30%
Pruebas prácticas
A4
A7
B2
Part pràctica de la prova integral (examen final), consistent en la resolució d'exercvicis i casos pràctics. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de la qualificacions obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 40%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).