2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Reading written documents and graphs
A4
A7
B2
B5
C4
Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics. 20%
Problem solving, exercises
A4
A7
B2
B5
C4
Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura. 20%
Multiple-choice objective tests
A4
A7
Prova integral (examen final) de continguts teòrics, tipus test. 30%
Practical tests
A4
A7
B2
C4
Prova integral (examen final) de continguts pràctics, consistent en la resolució d'exercicis i casos pràctics. 30%
Others  
 
Other comments and second call

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de les qualificacions obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 40%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).