2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  BUSINESS DECISION TECHNIQUES
   Contents
Topic Sub-topic
Part I: FONAMENTS BÀSICS DE LA PRESA DE DECISIONS
Tema 1. Anàlisi conceptual
1.1. Concepte i definició de decisió
1.2. Tipus de decisions
1.3. El procés d'adopció de decisions
1.4. El sistema d'informació en l'empresa
1.5. Decisions de grup i col•lectives
Tema 2. Models d'adopció de decisions
2.1. Model racional, de satisfacció, de selecció, polític, de la paperera
2.2. Racionalitat limitada i asimetries d'informació
2.3. La matriu de decisió: decisions en condicions de certesa, risc i incertesa
2.4. Incorporació d'informació en el sistema de decisió
2.5. Decisions seqüencials i multicriteri
Part II: TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
Tema 3. Decisions empresarials I 3.1. Electra I
3.2. Electra II
3.3. Multicriteri basades en grafs de suport: Pattern
3.4. Multicriteri basades en grafs de suport: CPE

Tema 4. Decisions empresarials II 4.1. PERT/ROY en condicions d'incertesa
4.2. Teoria de cues
4.3. Control d'inventaris