2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A4
B1
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
C3
30 30 60
Atenció personalitzada
B1
4 4 8
 
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
5 0 5
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
8 0 8
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
5 0 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat