2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  BUSINESS DECISION TECHNIQUES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
A4
A6
Com a part de l'avaluació contínua es realitzaran dos exercicis pràctics per avaluar els continguts pràctics de l'assignatura


L'avaluació es completarà amb una prova de desenvolupament final(examen) que avaluarà coneixements teòrics i pràctics
20%

70%
Objective multiple-choice tests
A4
Com a part de l'avaluació contínua es realitzarà un tipus test de 20 preguntes (respostes errònies -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 10%
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial. 70% de la nota.

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota, 20% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

En segona convocatòria, els estudiants s'avaluaran a través de les mateixes proves, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació. Si l'estudiant no ha realitzat el tipus test o les proves pràctiques, en segona convocatòria només serà avaluat amb l'examen, en aquest cas aquest valdrà el 100% de la nota.