2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A5
B3
Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
També es tindrà en compte la participació a classe.
15%
Presentations / oral communications
A5
B3
C3
C4
Exposició oral d’un treball (prèvia presentació escrita). 35%
Multiple-choice objective tests
A5
C3
Prova integral de tota l’assignatura. Cal obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per fer la mitjana de l’assignatura. 50%
Others  
 
Other comments and second call

A la primera convocatòria és requerirà una qualificació mínima de 4 punts per al conjunt de les proves d'avaluació continuada (resolució de problemes + presentació del treball) per a fer la mitjana de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la segona convocatòria es farà un única prova integral que valdrà el 100 % de la nota.