2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assigantura
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Aplicar, a nivell pràctic, part dels continguts de l'assignatura. S'utilitzarà el programa específic d'investigació de mercats per tal de fer el tractament i anàlisis de dades.
Sesión magistral Exposició del continguts en sesions teòriques
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Durant el curs es plantejaran exercicis pràctics a l'aula que es treballaran a l'aula ordinària
Debates Presentar diferents tòpics per tal de ser debatuts i valorats de forma coordinada
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Treballs Realització de tres exercicis coordinats, per tal de realitzar y desenvolupar les fases del procés metodològic d'investigació de mercats
Presentaciones/exposiciones Presentació oral d'un treballs en grup seguint les pautes idicades en cada cas.
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüetions i resoldre qualsevol dubte concret