2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assigantura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, part dels continguts de l'assignatura. S'utilitzarà el programa específic d'investigació de mercats per tal de fer el tractament i anàlisis de dades.
Sessió Magistral Exposició del continguts en sesions teòriques
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Durant el curs es plantejaran exercicis pràctics a l'aula que es treballaran a l'aula ordinària
Debats Presentar diferents tòpics per tal de ser debatuts i valorats de forma coordinada
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treballs Realització de tres exercicis coordinats, per tal de realitzar y desenvolupar les fases del procés metodològic d'investigació de mercats
Presentacions / exposicions Presentació oral d'un treballs en grup seguint les pautes idicades en cada cas.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüetions i resoldre qualsevol dubte concret