2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assigantura
IT-based practicals in computer rooms Aplicar, a nivell pràctic, part dels continguts de l'assignatura. S'utilitzarà el programa específic d'investigació de mercats per tal de fer el tractament i anàlisis de dades.
Lecture Exposició del continguts en sesions teòriques
Practical cases/ case studies in the classroom Durant el curs es plantejaran exercicis pràctics a l'aula que es treballaran a l'aula ordinària
Debates Presentar diferents tòpics per tal de ser debatuts i valorats de forma coordinada
Problem solving, exercises in the classroom Treballs Realització de tres exercicis coordinats, per tal de realitzar y desenvolupar les fases del procés metodològic d'investigació de mercats
Presentations / oral communications Presentació oral d'un treballs en grup seguint les pautes idicades en cada cas.
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüetions i resoldre qualsevol dubte concret