2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 20%
Problem solving, classroom exercises
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentations / expositions
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicació qualitativa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Practical tests
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
15%
25%
Objective multiple-choice tests
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 20%
Others  
 
Other comments and second call

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització dels exercicis pràctics i proves que es proposen i les proves tipus test. Els tipus test són tasques obligatories, per fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica tipus test (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.