2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentaciones/exposiciones
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicació qualitativa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Pruebas prácticas
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
30%
Pruebas objetivas de tipo test
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització dels exercicis pràctics i proves que es proposen i les proves tipus test. Els tipus test són tasques obligatories, per fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.