2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
IT-based practicals in computer rooms
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Problem solving, exercises in the classroom
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentations / oral communications
B6
C4
Desenvolupament i defensa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Practical tests
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
30%
Multiple-choice objective tests
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 40%
Others  
 
Other comments and second call

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització d'activitats a classe, pràctiques i dues proves tipus test. En relació a les pràctiques i les proves tipus test: són tasques obligatories que fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.