2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
   Contents
Topic Sub-topic
PART I. CONCEPTES BÀSICS
Tema 1. Introducció a la comptabilitat de costos i de gestió 1.1. Introducció
1.2. Evolució històrica de la comptabilitat de costos
1.3. Concepte i objectius de la comptabilitat de costos
1.4. Delimitació entre comptabilitat de costos i comptabilitat de gestió
Tema 2. Anàlisi i classificació dels costos
2.1. Concepte de cost
2.2. Diferenciació entre els conceptes de despesa, pagament i cost
2.3. Classificació dels costos
2.4. El cicle comptable de la comptabilitat de costos
Tema 3. Sistemes d’acumulació de costos: cost complet i cost variable
3.1. Conceptes de periodificació, classificació, localització i imputació de costos
3.2. Sistema de cost complet
3.3.Sistema de cost variable
PART II. EL COST DELS FACTORS
Tema 4. El cost dels materials
4.1. Introducció
4.2. Valoració dels materials en un sistema de costos històrics
4.3. Inventaris permanents
Tema 5. El cost de personal

5.1. Conceptes generals
5.2. Control dels temps d’activitat
5.3. Sistemes de retribució
Tema 6. El cost de l’equip productiu: la depreciació i altres costos generals de fabricació 6.1. Costos d’amortització
6.1.1. Concepte i classes
6.1.2. Determinació i localització

6.2. Altres costos generals de fabricació
6.2.1. Concepte i classes
6.2.2. Determinació i localització
PART III. MODELS DE COSTOS

Tema 7. Model de comptabilitat de costos per seccions
7.1. Introducció
7.2. Divisió de l’empresa en centres de responsabilitat
7.3. Determinació de les seccions homogènies
7.4. Naturalesa econòmica de les seccions
7.5. Unitats d’obra
7.6. Prestacions reciproques entre seccions
Tema 8. Model complementari dels costos d’oportunitat
8.1. Introducció i concepte
8.2. Tipus de costos d’oportunitat
8.3. Càlcul dels costos d’oportunitat
Tema 9. Model de costos estàndards
9.1. Introducció
9.2. Classes d’estàndards
9.3. Càlcul del cost estàndard del producte
9.4. Càlcul de desviacions