2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria A l'aula ordinària formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral er part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prévia presentació escrita)
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.