2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Elements bàsics de disseny de l’organització 1.1. Concepte, definicions, classificació i elements de les organitzacions
1.2. L’organització com a coalició de participants
1.3. L’organització com a sistema obert
1.4. Organitzacions mecàniques i orgàniques
TEMA 2. Paràmetres de disseny organitzatiu 2.1. Concepte i components de l’estructura organitzativa
2.2. Els paràmetres de disseny segons Mintzberg
2.3. La diferenciació de tasques
2.4. Anàlisi i disseny dels llocs de treball
2.5. Interdependència de tasques
2.6. Integració de tasques: departamentalització i organigrames
2.7. Concepte de procés. El mapa de processos
2.8. Mecanismes de coordinació
2.9. Autoritat, jerarquia, àmbit de control i òrgans staff
2.10. Centralització i descentralització
TEMA 3. Factors de contingència 3.1. Fins i objectius
3.2. L’adaptació a l’entorn
3.3. Relacions entre estratègia i estructura
3.4. Adaptació de l'estructura a la tecnologia
3.5. La repercussió de la grandària de l’organització
3.6. L’evolució de les organitzacions: el cicle de vida
3.7. Cultura, poder i lideratge a l’organització
TEMA 4. Tipus de dissenys organitzatius 4.1. Les configuracions estructurals de Mintzberg
4.2. Les estructures clàssiques: dels models simples als complexos
4.3. Les noves estructures:organitzacions en xarxa, trèvol i federal
4.4. Les organitzacions virtuals: hipertext i hipertrèvol
4.5. Les estructures inter empresarials
TEMA 5. El canvi a l’organització 5.1. Concepte de canvi o de desenvolupament organitzacional: Tipus, models i resistències
5.2. La teoria de recursos i capacitats: el factor humà a l’organització
5.3. La gestió del coneixement: la teoria de l’organització que aprèn