2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DISEÑO ORGANIZATIVO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Sesión magistral Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Els alumnes preparen en grup un article o cas durant 30 minuts i després els grups exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
Prácticas a través de TIC Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentaciones/exposiciones Els alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Atención personalizada Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.

Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.