2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Lecture Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Practical cases/ case studies in the classroom Les i els alumnes resolen casos pràctics reals a partir de la informació facilitada pel professorat i de la informació que poden trobar a la xarxa i als manuals de la bibliografia o materials docents del campus virtual. Molts cops, després els treballs s'exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
IT-based practicals Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentations / oral communications Els i les alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Personal attention Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.

Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.