2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
ICT practicals
B3
C4
Es proposaran 5 activitats d’avaluació continuada. Cadascuna de les activitats inclourà un exercici pràctic, la resolució d’algun supòsit o cas, el debat teòric d’un concepte, l’ús actiu d’Internet per tal de cercar informació relacionada amb la matèria treballada, l’anàlisi o debat d’algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l’assignatura, etc.

Es fixarà un termini màxim de lliurament per a cada exercici i se n’hauran de presentar mínim 4 per tal d’obtenir puntuació.
50%
Objective short-answer tests
B3
Examen de contingut teòric 50%
Others  
 
Other comments and second call

La qualificació final de l'assignatura en primera convocatòria s'obtindrà realitzant el lliurament de 5 activitats pràctiques al llarg del curs (50% de la nota). A més, es farà un exàmen teòric (l'altre 50% de la nota).

A la segona convocatòria, la qualificació final s'obtindrà de la nota que resulti ser la més alta entre les dos situacions següents:

a) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (100% de la nota).

b) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (amb una ponderació del 50%) i la nota de les activitats d'avaluació continua realitzades en 1a convocatòria (amb una ponderació del 50%).