2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  INDUSTRIAL MARKETING AND SERVICES
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) INDUSTRIAL MARKETING AND SERVICES Code 16234212
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
BARRULLAS BONET, JUDIT
E-mail judit.barrullas@urv.cat
Lecturers
BARRULLAS BONET, JUDIT
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA:En les classes presencials es reforçaran els conceptes teòrics més complexos, i es duran a terme les activitats pràctiques així com les sessions de treball per a l'elaboració dels dos treballs en grup. Així doncs les classes purament teòriques es faran a distància.
  • AVALUACIÓ:L'avaluació és la que figura a la guia docent. En cas que els treballs en grup no es puguin presentar oral a classe, cada grup haurà de fer una presentació virtual a través de l'eina que en el seu moment es consideri més oportuna.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà a través d'eines virtuals o per videoconferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Aquesta assignatura es divideix en dues vessants ben diferenciades: el màrqueting industrial i el màrqueting de serveis. Per una banda estudiarem què és el màrqueting industrial així com quines estratègies i tàctiques les empreses industrials apliquen en els mercats on operen; i en una segona part, en el màrqueting de serveis, on ens centrarem a conèixer com s'apliquen les estratègies de màrqueting dins de les empreses que ofereixen serveis i a través de quines eines podem avaluar el servei que reben els clients.

Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Màrqueting)
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.